Exception in ScrumBurndownChartServlet

Fri, 18. February 2011, 13:32 ->                                                                                                                                                               
    FATAL AHttpServlet         GET failed: scrum.server.sprint.SprintBurndownChartServlet ->                                                                                                   
java.lang.Error: Probable fatal error:No fonts found.                                                                                                                                          
    at sun.font.FontManager.getDefaultPhysicalFont(FontManager.java:1088)                                                                                                                      
    at sun.font.FontManager.initialiseDeferredFont(FontManager.java:967)                                                                                                                       
    at sun.font.CompositeFont.doDeferredInitialisation(CompositeFont.java:254)                                                                                                                 
    at sun.font.CompositeFont.getSlotFont(CompositeFont.java:334)                                                                                                                              
    at sun.font.CompositeStrike.getStrikeForSlot(CompositeStrike.java:77)                                                                                                                      
    at sun.font.CompositeStrike.getFontMetrics(CompositeStrike.java:93)                                                                                                                        
    at sun.font.Font2D.getFontMetrics(Font2D.java:387)                                                                                                                                         
    at java.awt.Font.defaultLineMetrics(Font.java:2086)                                                                                                                                        
    at java.awt.Font.getLineMetrics(Font.java:2156)                                                                                                                                            
    at org.jfree.chart.axis.ValueAxis.findMaximumTickLabelHeight(ValueAxis.java:850)                                                                                                           
    at org.jfree.chart.axis.ValueAxis.reserveSpace(ValueAxis.java:790)                                                                                                                         
    at org.jfree.chart.plot.XYPlot.calculateDomainAxisSpace(XYPlot.java:2567)                                                                                                                  
    at org.jfree.chart.plot.XYPlot.calculateAxisSpace(XYPlot.java:2524)                                                                                                                        
    at org.jfree.chart.plot.XYPlot.draw(XYPlot.java:2656)                                                                                                                                      
    at org.jfree.chart.JFreeChart.draw(JFreeChart.java:1222)                                                                                                                                   
    at org.jfree.chart.ChartUtilities.writeScaledChartAsPNG(ChartUtilities.java:257)                                                                                                           
    at scrum.server.common.BurndownChart.writeSprintBurndownChart(BurndownChart.java:137)                                                                                                      
    at scrum.server.common.BurndownChart.writeSprintBurndownChart(BurndownChart.java:91)                                                                                                       
    at scrum.server.common.BurndownChart.writeSprintBurndownChart(BurndownChart.java:76)                                                                                                       
    at scrum.server.sprint.SprintBurndownChartServlet.onRequest(SprintBurndownChartServlet.java:31)                                                                                            
    at scrum.server.common.AHttpServlet.doGet(AHttpServlet.java:33)                                                                                                                            
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)                                                                                                                            
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)                                                                                                                            
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)                                                                                       
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)                                                                                               
    at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)                                                                                                     
    at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)                                                                                                     
    at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127)                                                                                                           
    at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)                                                                                                           
    at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)                                                                                                       
    at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:298)                                                                                                             
    at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:859)                                                                                                              
    at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:588)                                                                                        
    at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:489)                                                                                                                 
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:636)                                                                                                                                                   
 | app:kunagi > session:admin                               

Statement from Kunagi Team

Looks like there are no usable fonts for JFreeChart available. We need some info about operating system, application server and Java version to get deeper behind this problem.

On some distributions installing ttf-liberation or liberation-sans-fonts could help.

Status

Issue is closed.

Comments

Mon, Dec 5, 2011, 22:48 by anonymous

I was seeing the same issue using kunagi 022.2 using the following:
- Fedora 15 i686
- Tomcat 7.0.22 (tomcat-7.0.22-1.fc15 from Fedora repos)
- OpenJDK 1.6.0_22 (java-1.6.0-openjdk-1:1.6.0.0-60.1.10.4.fc15)

It turns out that my headless Fedora install didn't have any fonts. By installing liberation-sans-fonts and restarting tomcat, the error went away and now I have charts.

Tue, Dec 6, 2011, 12:07 by Witek (SM,T)

Thank you very much for this information!

Post a commentoptional
optional